Kenestä Konkariksi?

JuSa-Kodit Oy:n lastensuojelulaitos Konkari-koti on kaupunkiyksikkö Porin keskustan puistoalueella. Konkari-kodissa on valmiudet kiireellisiin sijoituksiin sekä avo- että sijaishuollon sijoituksiin ja avohuollon palveluihin: perhetyö, lastensuojelun jälkihuolto, tukihenkilötoiminta.

Toimintamme tavoitteena on sijaishuollon, avopalveluiden sekä erilaisten hoidollisin menetelmin rakentaa lasten ja nuorten elämänhallinnan keinoja yhdessä heidän ja heidän perheidensä kanssa.

Asuinyksiköt

JuSa-Kodit Oy on lastensuojelun sijaishuolto– ja avopalveluja tuottava yritys, jonka lastensuojelulaitos Konkari-koti tuottaa ympärivuorokautista hoito-, huolenpito ja kasvatuspalveluja. Konkari-koti on tarkoitettu lastensuojelun sijaishuollon tarpeessa oleville huostaan otetuille ja avohuollon tukitoimin sijoitetuille 10–17 -vuotiaille lapsille. Konkari-kodissa on kaksi asuinyksikköä: Puistola ja Annala, joissa kummassakin 7 asiakaspaikkaa.

Lastensuojelulaitos Konkari-koti tuottaa myös lastensuojelun avohuollon palveluja: Jälkihuolto, perhetyö ja tukihenkilötoiminta sekä sosiaalihuoltolainmukaisia palveluja.

Puistola

Keskikerroksen asuinykikkö Puistolassa on 7 tilavaa huonetta lapsille, omat WC- ja suihkutilansa lasten yhteisessä käytössä sekä isot oleskelutilat ja pelihuone päivittäisiin toimintoihin. Keittiöt ruokailutiloineen ovat tilavia ja viihtyisiä. Puistolan ohjaajien toimisto sijaitsee nuorten huoneiden välittömässä läheisyydessä.

Annala

Toisen kerroksen Annala on tarkoitettu ensisijaisesti itsenäistymistä harjoittelevallle nuorelle. Asiakaspaikkoja on seitsemän. Annalan asuinhuoneistot ovat yksiöitä tai pieniä kaksioita. Huoneissa on keittomahdollisuus, kylmälaitteet sekä oma wc- ja suihktu. Huoneistoihin kuuluu myös mm. laajakaistaliittymä.  Annalassa on lisäksi yhteiset oleskelutilat sekä pieni keittiö.

Lisäksi lasten ja nuorten käytössä on paljon yhteistä harrastetilaa: Pingis- ja biljardihuone, bändikämppä sekä puuverstas. Konkarissa on myös oma sauna. Toisessa kerroksessa on tilava neuvotteluhuone ryhmähetkiä sekä neuvotteluja varten.

Konkari-kodin toimitilat kokonaisuudessaan ovat yli 1000 m².

Kasvatus

Konkari-kodin arvot pitkällä elämänhallinnan perusasioissa

Lastensuojelulaitos Konkari-kodin toiminnan perustana ja sitä vahvasti tukemassa ovat yrityksen toiminta-ajatus ja arvot:

 • Arvostus ja kunnioittaminen
 • Oikeudenmukaisuus
 • Yksilöllisyys / yhteisöllisyys
 • Avoimuus
 • Turvallisuus

Sijoituksen tavoittena on turvata lapselle hyvän elämän edellytykset, jolloin hän saa tarvitsemansa huolenpidon voidakseen kasvaa ja kehittyä ikätasoaan vastaavasti. Konkari-kodin sijaishuolto tarjoaa lapselle turvallisen kasvualustan, jossa lapsi otetaan huomioon yksilönä ja hänen tarpeensa huomioidaan yksilöllisesti. Konkari-kodin kasvatustyö on arkilähtöistä ja terapiaorientoitunutta.

Kasvatustyössä keskitymme lasten ja nuorten yksilölliseen elämänhallinnan kehittämiseen, itsenäistymisen tukemiseen sekä vastuun kantamiseen. Luotamme lisäksi toiminnallisuuteen, omaohjaajatoimintaan sekä yhteisöllisyyttä vahvistavaan ryhmätoimintaan. Hoito- ja kasvatustyön ohjaajat toimivat yhdessä lasten ja nuorten kanssa viikoittain terapeuttisissa toimintaryhmissä. Vahvistamme toiminnallisuutta myös Porin alueen monipuolisilla harrastusmahdollisuuksilla.

Kasvatus- ja hoitotyössä lapsen vanhemmat ja sisarukset sekä muut läheiset huomioidaan ja heidän kanssaan käydään säännöllisiä kasvatuskeskusteluja sekä luodaan malli jaetusta vanhemmuudesta.

Osaavat ammattilaiset takaavat tuloksia

Lastensuojelulaitos Konkari-kodin lapsia hoitaa ja kasvattaa hyvin koulutettu moniammatillinen työryhmä. Jokaisella lapsella on omaohjaajapari, joka huolehtii kokonaisvaltaisesti nuoren asioista yhteistyössä asuinyksikön johtajan ja kasvatusjohtajan kanssa. Hoidon ja kasvatuksen tukena voidaan käyttää tarvittaessa intensiivi- tai kriisihoitoa.

Konkari-kodin kasvatustyö nojaa vanhvasti terapeuttiseen orientaatioon, joka näkyy lapsen kanssa arjessa toimiessa. Vuorovaikutus lapsen ja perheen kanssa on avointa ja yksilön huomioivaa. Konkari-koti on lapselle turvallinen koti, jossa hänet otetaan vastaan juuri sellaisena kuin hän on.

Lastensuojelulaitos Konkari-kodin työryhmä koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Vakituisessa työsuhteessa oleva, osaava henkilöstö onkin Konkari-kodin tärkein voimavara. Yhteisöllisyys ja luottamus Konkari-kodin sisällä auttavat hoito- ja kasvatustyössä pääsemään hyviin tuloksiin. Konkari-kodin ohjaajilla on myös mahdollista saada tarvittaessa hoito- ja kasvatustyön tueksi psykologin konsultaatiota sekä säännöllistä työnohjausta.

Omavalvontasuunnitelma ohjaa asiakastyön laatua

Konkari-kodin omavalvontasuunnitelma on laadittu tukemaan asiakasperheiden ja heidän lastensa hyvinvointia.

Omavalvontasuunnitelman löydät tästä

Oppimisen tukeminen

Opetustyön tukeminen

Konkari-kodin lapset saavat opetusta Porin kaupungin Kuninkaanhaan koulun erityisopetuksen ryhmässä, joka toimii lastensuojelulaitos Konkari-kodin opetusyksikkönä. Yhteistyö Konkari-kodin ja ryhmän välillä on tiivistä. Opetustilat sijaitsevat Porin keskustan alueella, Konkari-kodin läheisyydessä. Jokaiselle erityissiirron saaneelle opetusyksikön oppilaalle laaditaan HOJKS. Opetusyksikön opettaja työskentelee Porin kaupungin koulutoimen alaisuudessa. Erityisopetuksen menetelmillä turvataan niiden oppivelvollisten nuorten koulunkäynti, joilla on koulunkäyntiongelmia. Kuninkaanhaan koulun toimintaympäristö auttaa lapsia integroitumaan ison koulun jäseniksi esim. tarjoamalla opetustilat, valinnaisaineiden opetuksen ja mm. ruokailutilat koulun yhteydessä.

Lähimmät lukiot ja ammatilliset oppilaitokset sijaitsevat aivan Konkari-kodin läheisyydessä. Konkari-kodista toisen asteen koulutuksessa tai muualla peruskoulua käyvää lasta tuetaan pitämällä yhteyttä hänen kouluunsa ja seuraamalla hänen opintojensa edistymistä. Konkari-kodin ohjaajat ovat tiiviisti yhteydessä opettajaan ja osallistuvat koulun vanhempainiltoihin sekä kotiväehiltoihin. Lasta tuetaan opintojen suorittamisessa ja mahdollisten oppimisongelmien selvittämisessä.

päihdetyö

Konkari-kodin päihdetyö

Päihdetyön tavoitteena on lasten ja nuorten sosiaalisen kasvun vahvistaminen sekä elämänhallinnan tukeminen ja kannustaminen päihteettömään elämään. Päihdetyön tarkoituksena on kulkea asiakkaan rinnalla vaikeina hetkinä sekä vahvistaa hänen itsetuntoaan. Lasta ohjataan ja autetaan nuoruuden myllerryksen keskellä.

Lapsen tai nuoren kanssa käydään yksilöllisiä keskusteluja, joissa arvioidaan hänen päihteiden käyttöään ja suunnitellaan jatkotoimenpiteitä. Päihdehuollosta vastaa koulutettu päihdetyöntekijä.

Konkari-kodin päihdetyö on jaettu kolmeen osaan: ennaltaehkäisevään, akuuttiin (pysäytys) tai kuntouttavaan päihdetyöhön. Päihdetyön menetelmiä sekä keskusteluja käytetään suunnitelmallisesti nuoren yksilöllinen tilanne huomioiden. Päihdetyössä huoltajat ovat myös osana työskentelyä.

Päihteidenkäytön pysäytykseen ja akuutin päihdetyön vaiheessa käytämme keinoina lastensuojelulain tuomia mahdollisuuksia.

Konkari-kodin ryhmätoiminnat

ART-vihanhallinta

ART (Aggression Replacement Training) – menetelmä tähtää toiminnallisten harjoitusten kautta sosiaalisen, hyväksytyn käyttäytymisen vahvistamiseen. Harjoituksissa kehitetään moraalista ajattelua sekä opetellaan parempaa itsehillintää.

Ryhmätoiminnan tavoitteena on opittujen taitojen siirtäminen arkeen.  Konkari-kodissa on useita ART-menetelmää käyttäviä ohjaajia. Konkari-kodin ART ryhmät ovat 10 viikon mittaisia ja kokoontuvat kolmesti viikossa. Uusi ART ryhmä aloittaa joka kevät ja joka syksy. Lisäksi Konkari-kodissa voi ART-ryhmän lasten vanhemmat osallistua mukaa Perhe ART:iin.

Konkari-kodin ART-ryhmistä vastaa Suomen ART ry:n kouluttaja Tarja Tuominen

Tanssi- ja liiketerapia

Tanssi-liiketerapeuttisia menetelmiä käytetään kasvatustyön tukena Konkari-kotiin sijoitettujen nuorten kanssa. Tanssi-liiketerapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisena. Tanssi-liiketerapeuttisilla tapaamisilla voidaan keskittyä esimerkiksi kehonkuvan tutkimiseen, omaelämänkerralliseen työskentelyyn, liikkumiseen tai rentoutumiseen. Harjoitukset suunnitellaan yksilöllisesti nuoren tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Tanssi-liiketerapiasta vastaa tanssi-liiketerapeuttisten menetelmien ohjaaja.

Tutustu lisää tanssi-liiketerapiaan Suomen tanssiterapiayhdistyksen sivuilla.

www.tanssiterapia.net

Tästä linkistä pääset lukemaan lisää siitä, mitä tanssi-liiketerapia on Konkari-kodissa.

Lue Ylen artikkeli tanssi- ja liiketerapiasta.

Itsenäistyvät nuoret

Itsenäistymisryhmä on Konkari-kodin täysi-ikäisyyttä lähestyvistä nuorista koottu ryhmä, joka opettelee ja kertaa itsenäistymisessä tarvittavia käytännön tietoja ja taitoja. Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko.

Ryhmään osallistuvat nuoret noudattavat itsenäistyville nuorille suunniteltuja tavoitteita, jotka jokainen laatii yksilöllisesti oman itsenäistymissuunnitelmansa mukaisesti. Ryhmässä korostetaan vastuun siirtymistä nuorille ja pyritään näin helpottamaan heidän itsenäistymistään sijoituksen jälkeen.

Musiikki

Lapsella on mahdollisuus ilmaista itseään musiikin avulla. Lapsi voi bändikämpällä soitella soittotaitoisen ohjaajan kanssa kahden kesken tai ryhmässä. Konkarin soittotaitoisista lapsista ja nuorista voidaan myös koota yhdessä harjoitteleva bändi.

Tyttöjen ja poikien ryhmät

Tyttöjen ryhmä kokoontuu viikottain. Ryhmässä harjoitellaan tunnistamaan, ilmaisemaan ja ottamaan haltuun omia tunteita. Tyttöjä tuetaan voimavarakeskeisesti ja ennaltaehkäisevästi tyttöjen oman voiman haltuun ottoon. Työskentely perustuu Voimaneidot-ryhmätyöskentelymalliin.

Poikien ryhmä on toiminnallinen ryhmä, jossa miesohjaajat toimivat vetäjinä. Ryhmä kokoontuu viikottain. Ryhmän tavoitteena on oppia toisten huomioon ottamista, sosiaalisia taitoja ja tuoda toiminnallisin menetelmin mielekästä tekemistä arkeen.

Avohuollon palvelut

Jälkihuolto

Lastensuojelun jälkihuoltoa toteutamme Konkari-kodista tai muusta sijaishuoltopaikasta kotiutuvalle tai itsenäistyvälle nuorelle. Pääasiassa jälkihuoltoa toteutetaan nuoren ensimmäiseen omaan kotiin. Jälkihuoltotyötä tekee nuoren omaohjaaja tai avopalveluohjaaja.

Ohjaaja tukee nuorta mm. opastamalla häntä  arkipäivän ongelmatilanteissa sekä tapaamalla hänen vanhempiaan ja muuta verkostoaan.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on Konkari-kodin avopalveluiden uusin tulokas. Tukihenkilötoiminnalla tähdätään lapsen ja hänen perheensä varhaisen tuen sekä aikuisen ajan antamiseen. Tukea voi saada esim.  lapsen arkirutiineihin, koulun käyntiin, harrastuksiin, sosiaalisten verkostojen luomiseen jne..

Konkari-kodissa on valmiudet myös toimia ns. vkonloppupaikkana.

Avohuollon perhetyö

Lastensuojeluln ammatillisen perhetyön tavoitteet mietitään yksilöllisesti perheen sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa yhdessä. Kuitenkin lähtökohtana perhetyölle on löytää keinoja perheen sisäisen vuorovaikutuksen tukemiseen sekä keinoja arjen hallintaan.

Perhetyön tavoitteena on auttaa lasta ymmärtämään vanhempiaan ja muita aikuisia sekä auttaa vanhempia näkemään lapsensa tilanne ja tarpeet. Perhe saa konkreettista tukea erilaisiin arjen tilanteisiin ja apua perhe-elämän haasteisiin.

Konkari-kodin perhetyö toteutetaan perheen tarpeiden mukaan yhdessä suunnitellen perheen, sosiaalityöntekijän ja Konkari-kodin perhetyöntekijän kesken. Perhetyötä tekevät ammattitaitoiset ohjaajat, joilla on usean vuoden kokemus lastensuojelutyöstä.

Konkari-kodin perhetyöstä vastaa sosiaalialan ammattilainen, jolla on vankka kokemus lastensuojelusta.

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

Konkari-kodissa toteutamme myös sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja. Nämä palveluamallit ovat ennaltaehkäiseviä palveluja tilanteissa, joissa tarvetta lastensuojeluun ei ole olemassa, mutta perhe on valmis ottamaan vastaan tukea esim. vanhemmuuteen tai perheen sisäisiin vuorovaikutustilanteisiin. Usein sosiaalihuoltolain mukainen palvelu onkin perhetyötä yhdessä koko perheen kanssa.

Perhepalvelut

 • Perheen tukeminen ja ohjaaminen vanhemmuuteen ja lapsen kasvuun liittyvissä asioissa.

 • Perheen auttaminen arkisissa käytännön toimissa, ohjaus ja yhdessä tekeminen

 • Lasten ja nuorten tukeminen: leikki, harrastaminen, koulunkäynnin tukeminen, kuvataideterapeuttiset tapaamiset

Avopalveluiden ryhmätoiminta

 • Vanhempien vertaistukiryhmät

 • terapeuttisetryhmät

 • Perhe-ART: vihanhallinta, sosiaaliset taidot ja moraali

Yhteystiedot

Yhteystiedot

 • Puistola: 050 9193 958

 • Annala: 044 767 1301

 • faksi: 02 641 8910

 • etunimi.sukunimi(at)konkari-koti.fi

  konkari(at)konkari-koti.fi

Sijainti

 • JuSa-Kodit Oy

  Lastensuojelulaitos Konkari-koti

  Annankatu 14

  28100 Pori

Saara Lindblad

yrittäjä, kasvatusjohtaja

”paikkatiedustelut”

saara.lindblad(at)konkari-koti.fi

puh. 044 502 4969

Jussi Mäkelä

yrittäjä, Konkari-kodin johtaja

”paikkatiedustelut”

jussi.makela(at)konkari-koti.fi

puh. 050 521 8358

Petra Kuisma

Konkarin avopalveluiden vastaava ohjaaja

petra.kuisma(at)konkari-koti.fi

puh. 050 364 6207

Puistola ohjaajat

etunimi.sukunimi(at)konkari-koti.fi

konkari(at)konkari-koti.fi

puh. 050 919 3958

Annala ohjaajat

etunimi.sukunimi(at)konkari-koti.fi

konkari(at)konkari-koti.fi

puh. 044 767 1301

Avopalveluiden ohjaajat

Anna-Kristiina Lepistö

050 – 411 9571

anna-kristiina.lepisto(at)konkari-koti.fi

Niina Rantala

050 593 1961

niina.rantala(at)konkari-koti.fi

Paikkatilanne ja ajankohtaiset asiat

Alla pääset lukemaan Lastensuojelulaitos Konkari-kodin tuoreimmat kuulumiset

paikkatiedustelut

Saara Lindblad

044 – 502 4969

*****

1.6. vapautuu 1 paikka (Puistola)

1.8. vapatuu 2 paikkaa (Puistola/Annala)

Peruskoulun opetusryhmässä tilaa syksyllä 2018

 

Konkari-koti ja Lasten ja nuorten Kilpi Oy yhteistyöhön

Konkari-koti on solminut yhteistyösopimuksen Lasten- ja nuorten Kilpi Oy:n kanssa.

Lasten- ja nuorten Kilpi tarjoaa lastensuojelun avo- ja terapiapalveluja mm. neuropsykiatrista valmennusta, toimintaterapiaa, psyko- ja perheterapian palveluja.

”Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Lasten- ja nuorten Kilpi Oy:n kanssa. Heidän osaamisensa on suuri voimavara sijaishuollon asiakkaidemme lisäpalveluihin” -Saara Lindblad, kasvatusjohtaja

Lasten- ja nuorten Kilpi Oy:n palvelulista voit lukea lisää tästä: Lasen ja Nuorten Kilpi

Konkari-koti löytyy nyt myös Facebookista

Kokari-koti löytyy nyt myös Facebookista. Tule tykkäämään sivustamme ja keskustelemaan ajankohtaisista lastensuojeluun liittyvistä aiheista.

Konkari-kodin Facebook sivulle pääset tästä!!

Yrittäjänvaihdos on nyt toteutunut

Yrittäjänvaihdos on nyt toteutunut ja uudet yrittäjät, Saara ja Jussi, ovat päässeet työn touhuun. JuSa-kodit Oy:n lastensuojelulaitos Konkari-kodilla on nyt uusi omistaja, mutta vanhat kujeet. Toiminta jatkuu ennallaan vanhojen työntekijöiden ja tilojen puitteissa. Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää lastensuojelulaitos Konkari-kodin kuulumisia.

”Oli kiva kun ei tarvinnu puhua. Jos oli huono päivä ni sai purkaa sen tanssiin tai maalaamiseen. Sai irtioton arjesta. Tää oli mun omaa aikaa.”

Tanssi-liiketerapia Konkari-kodissa
Tanssi-liiketerapia Konkari-kodissa

Rekry

Rekry

Rekry

Etsimme lisää sosiaali- ja terveysalan osaajia iloiseen työtiimiimme! Tarjolla lyhyt ja pidempiaikaisia sijaisuuksia. Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä lähiaikoina.

Sending