Sijaishuollon palvelut

Kiireellinen sijoitus

Kiireellinen sijoitus tehdään, kun lapsen tilanne tai kasvuolosuhteet ovat vaarantuneet. Sijoituksen kesto on 30 vuorokautta, jota voidaan erillisellä päätöksellä jatkaa saman verran. Kiireellisen sijoituksen aikana selvitetään lapsen ja perheen tilannetta ja arvioidaan sijaishuollon jatkamisen sekä muiden mahdollisten tukitoimien tarve. Konkari-kodissa on mahdollisuus ottaa vastaan kiireellisesti sijoitettuja lapsia mihin vuorokauden aikaan tahansa kaikkina vuoden päivinä.

Huostaanotto

Huostaanotto on viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys silloin, kun lapsen tilanne tai kasvuolosuhteet ovat vakavasti vaarantuneet. Huostaanotto tarkoittaa, että vastuu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta siirtyy sosiaalitoimelle, mutta lapsen vanhemmat säilyvät edelleen lapsen huoltajina. Huostaanottopäätös on voimassa toistaiseksi, mutta se on lopetettava, kun huostaanoton perusteita ei enää ole. Tilannetta arvioidaan säännöllisissä asiakassuunnitelmapalavereissa. Konkari-kodissa arvostamme avointa kasvatuskumppanuutta vanhempien kanssa.

Sijoitus avohuollon tukitoimena

Avohuollon sijoitus on lastensuojelun suunnitelmallinen tukitoimi, joka perustuu vanhempien ja yli 12-vuotiaan lapsen sopimukseen. Yhteisesti sovituksi määräajaksi tehtävä avohuollon sijoitus on tuen tarvetta arvioiva tai kuntouttava jakso. Sijoituksen aikana lapsen huoltajuus ja asioista päättäminen säilyvät vanhemmilla. Lapsen ja vanhempien on mahdollista tutustua Konkari-kotiin ja sen henkilökuntaan etukäteen.

Jälkihuollon sijoitus

Jälkihuollon sijoitus on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneelle nuorelle. Jälkihuollon sijoituksen tavoitteena on antaa nuorelle lisävalmiuksia itsenäistymiseen, sujuvoittaa siirtymävaihetta laitoksesta itsenäiseen asumiseen sekä mahdollistaa psyykkisten valmiuksien vahvistuminen. Jälkihuollon sijoituksella tarjotaan nuorelle tukiverkosto tutuista ohjaajista, jos hänellä ei verkostoa lähipiirissään ole. Jälkihuollon sijoitus on nuorelle vapaaehtoinen.

Käytössä olevat menetelmät

Konkari - Systeeminen lastensuojelu

Systeeminen lastensuojelu

Systeemisessä lastensuojelussa työskentely lapsen ja hänen perheensä kanssa perustuu systeemiseen ajatteluun, jossa mielenterveyden häiriöt ja muut hoidettavat ongelmat nähdään yhteydessä läheisiin ihmissuhteisiin. Systeemisessä lastensuojelussa lähtökohta on aina koko perheen saama tuki, jossa yksilön eheytyminen voidaan nähdä osana vuorovaikutusta. Konkari-kodissa lapsi ja hänen perheensä nähdään osana systeemiä, jossa yhdenkin osa-alueen muutos voi johtaa parhaimmillaan koko systeemissä tapahtuviin muutoksiin. Konkari-kodissa olemme rakentaneet lapsen ja perheen ympärille oman systeemisen tiimin, jonka kautta jäsennämme lapsen ja hänen perheensä hoidollista arkea. Systeemisessä tiimissä on aina mukana laillistettu perheterapeutti.
Konkari - Kiireellinen sijoitus

Kiireellisen sijoituksen arviointi

Lapsen tullessa Konkari-kotiin kiireellisen sijoituksen päätöksellä hänet ottaa vastaan moniammatillinen arviointitiimi ja hänelle nimetään arviointiin perehtynyt omaohjaaja. Kiireellisen sijoituksen aikana lapsen ja perheen kanssa työskennellään tiiviisti, ja jakson lopulla lapsen tilanteesta kirjoitetaan arviointilausunto, johon on kirjattu arviointitiimin näkemys lapsen oirekäyttäytymisestä sekä arvio tuen tarpeesta ja tukitoimien jatkosta.
Konkari - Itsenäistymiseohjelma

Itsenäistymisohjelma

Annalan asuinyksikössä nuori voi aloittaa itsenäistymisohjelmassa 1–2 vuotta ennen täysi-ikäistymistään. Ohjelma on kolmivaiheinen, ja siinä edetään yksilöllisesti nuoren taitojen ja valmiuksien mukaan vastuun lisääntyessä pikkuhiljaa. Tavoitteena on yhdessä nuoren kanssa arvioida ja harjoitella nuoren itsenäistymisvalmiuksia ja arjenhallinnan taitoja. Itsenäistymisohjelma perustuu tiiviiseen omaohjaajasuhteeseen ja rinnallakulkemiseen.
Jaa: